Våra politiker

Regionfullmäktige

Fullmäktige sammanträder sju gånger om året och fattar beslut om Region Jönköpings läns verksamhet i stort.

Regionfullmäktige:

 • fastställer budget och beslutar hur stor regionskatten ska vara
 • bestämmer hur mycket vården ska kosta
 • beslutar om den politiska organisationen
 • väljer ledamöter och ersättare till regionstyrelsen och nämnderna
 • väljer revisorer som granskar verksamheten
 • fastställer vision, inriktning och mål för verksamheten.

Våra ordinarie ledamöter från vänster: Malin Ramlöv, Magnus Bodenäs, Helen Skogelin Torvaldsson, Linda Gerdin, Pontus Lundgren, Ida Höglund (har avsagt sig sitt uppdrag), Martin Nedergaard-Hansen. Ej med på bild Frida Aronsson

Ersättare: Sara Wallby, Jennie Olsson, Linnéa Nilsson

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen styr Region Jönköpings län genom att leda och samordna det politiska arbetet.

Regionstyrelsen ansvarar även för att genomföra regionfullmäktiges beslut tillsammans med nämnderna för folkhälsa och sjukvård; arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt trafik, infrastruktur och miljö.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter som utses av regionfullmäktige.

 

Våra ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Sara Wallby (ersättare), Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs (ersättare).

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Nämnden för folkhälsa och sjukvård består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

 • Primärvård
 • Somatisk vård
 • Psykiatrisk vård
 • Tandvård
 • Övrig hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa och andra områden som hänger ihop med folkhälso- och sjukvårdsfrågor och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.

Våra ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin. Ej med på bild våra ersättare: Martin Malmerfors och Ida Höglund

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

 • Näringsliv, inklusive besöksnäring
 • Arbetsmarknad
 • Kompetensutveckling och utbildning
 • Utbildning i egen regi, som folkhögskolor och naturbruksgymnasier
 • Kultur
 • Livsmiljö
 • Andra områden som hänger samman med arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.

 

 Vår ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Nämnden för trafik och infrastruktur består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

 • Infrastruktur, för till exempel väg, järnväg, sjöfart, lufttrafik, godsterminaler, energi, el, tele/bredband med mera
 • Kommunikationer
 • Kollektivtrafik
 • Miljö-, energi- och klimatfrågor, samt andra områden som hänger samman med trafik och infrastruktur och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.

 

Vår ledamot: Carl Fridolfsson

Parlamentariska nämnden

Parlamentariska nämnden är en ny nämnd som introducerades föregående mandatperiod och vars uppgift är att följa regionens politiska processer, organisation och arbetsformerar, dvs inte vad som bestäms utan hur. Parlamentariska nämnden ger förslag till regionfullmäktige angående arbetsordningar, reglementen, arvodesersättning och fungerar även som pensionsmyndighet för förtroendevalda.

 

Vår ledamot: Frida Aronsson