Vår politiska plattform

1. Tre akutsjukhus, även i framtiden
Det är vår fasta övertygelse att detta är en förutsättning för jämlik vård av hög kvalitet för alla invånare. Alla beslut måste fattas med detta i åtanke.

2. Jämlik vård på riktigt
Alla invånare har samma rätt till alla delar av vården oavsett var i länet man bor. Avståndet till vården är en viktig tillgänglighetsfaktor.

3. Lokalt ledarskap är en framgångsfaktor
Ledare som är närvarande i verksamheten kan bättre möta de olika förutsättningar som finns lokalt. Det underlättar också personalinflytande och samverkan mellan olika verksamhetsområden.

4. Regionen måste vara en attraktiv arbetsgivare
En attraktiv arbetsgivare med en god bemanning kan upprätthålla en god och säker vård. Motiverad, kompetent och nöjd personal är grundstommen i god vård av hög kvalitet.

5. Beslut som fattas ska vara väl underbyggda
Ett väl underbyggt beslut är en förutsättning för att veta att en förändring blir en förbättring. Besluten måste också följas upp och utvärderas.

6. Vårdpersonal som kan verksamheten måste bli mer involverade i besluten
Sjukvård är en mycket komplex verksamhet och det är inte alltid uppenbart vilka konsekvenser beslut får. Beslut som fattas tillsammans med verksamheterna har större chans att bli förbättringar.

7. Samhällstjänster ska komma alla till del
Regionen måste sträva efter att ge alla invånare en likvärdig möjlighet att bo, verka och nyttja samhällstjänster – överallt i länet.

Vi är ett HUR-parti
Vårt fokus är HUR utvecklings- och förändringsarbete ska genomföras på bästa sätt, inte bara VAD som ska genomföras.

Kontakt: bevaraakutsjukhusen@gmail.com
© 2018 Bevara akutsjukhusen