Vi vill visa våra väljare att vi gör det vi lovat att göra, nämligen arbeta för en bättre hälso- och sjukvårdspolitik i Region Jönköpings län och utveckla regionens övriga verksamhetsområden. 

Här beskriver vi saker där vi tycker att vi tydligt påverkat det politiska arbetet tillsammans med koalitionen. Många punkter har visserligen bara påbörjats och mycket återstår tills vi är helt nöjda. Listan kommer fyllas på allteftersom. Ett ännu starkare väljarstöd i kommande val underlättar naturligtvis denna utveckling.

Minskad ideologisk styrning: Vi gick till val på att vara ideologiskt oberoende. Att sjukvårdsfrågor ska styras av kunskap och beprövad erfarenhet snarare än ideologisk inriktning. Vi står för ett evidensbaserat förhållningssätt och är faktaorienterade. Där upplever vi att vi sett en förändring. Kunskap och erfarenhet är viktigare för besluten nu. 

Lönesatsningar: Vi har drivit på för att göra en löneöversyn och se hur vi lönesätter vår personal avseende deras utbildnings- och ansvarsnivå. Vi har där kunnat se att en del av våra bristyrken (sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter och specialistsjuksköterskor med flera) har legat lågt i lön i förhållande till jämförbara yrken och vi har därför gjort lönesatsningar för dessa personalgrupper. Mycket återstår för att nå vår tillsatta utrednings mål vad gäller lönepolitiken. Under de första två åren har vi kunnat skjuta till 100 miljoner och målsättningen är ytterligare 200 miljoner per år framöver för att nå resultatet av utredningen kring översynen. En proaktiv personal- och lönepolitik är en förutsättning för en god vård nu och i framtiden. 

Högre kompetens i FS-nämnden: Tidigare var det vanligt att det inte fanns någon med sjukvårdskompetens i nämnden för folkhälsa- och sjukvård. Det ansågs tom fel eller olämpligt att ha det. Efter valet 2018 har nu har en stor andel av ledamöterna i FS-nämnden koppling till vården (kommunal och sjukvård) vilket vi tycker är både glädjande och viktigt för arbetet där. Med insikt i vården kan man ställa rätt och initierade frågor och på det sättet få ett bra arbete i nämnden och kunna fatta rätt beslut. 

Fördjupat underlag till politiken: Vi gick till val på parollen “med insikt i vården”. Vi upplever att vi med vår bakgrundskunskap har kunnat sätta press på regionen att genomföra välgrundade förslag.  

Länsklinikerna – Under föregående mandatperiod blev fler och fler kliniker länsövergripande och för en del kliniker innebar det en mycket tydlig centralisering av verksamheten vilket vi såg som en oroväckande utveckling. Vi har i budget gett tydliga riktlinjer kring länsklinikernas uppdrag. Vi har förtydligat att länsklinikerna har ett brett ansvar i hela regionen och måste se till att det finns fast bemanning och kompetensutveckling i hela länet. Vidare behöver de ta ansvar för och se sin roll i akutsjukhusen och den nära vården i alla tre regiondelar. Det finns fortfarande en del kvar för verksamheterna att implementera när det gäller detta. 

Transparens – Vi jobbar för en bredare transparens inom regionen och öppnar för tydligare kommunikation mellan olika beslutsnivåer, både uppåt och nedåt i beslutskedjan. Vi ser att det finns en kommunikationsbrist i vår region, medarbetare som upplever att de inte blir hörda, medborgare som inte vet eller förstår hur och varför beslut fattas. Vi vill att regionen ska vara öppen och tillgänglig. Våra ledamöter rapporterar regelbundet från våra möten för att beskriva tankarna bakom de frågor som beslutats men också informera kring det politiska arbetet. Öppenhet och transparens är bra för invånare, patienter och medarbetare, inte minst vad gäller arbetsmiljön. Här har BA tagit ett stort ansvar och varit pådrivande. Vi påtalar regelbundet när vi ser att det saknas information i de handlingar vi får. Vi uppmanar tjänstemännen att ge oss balanserade underlag, dvs både positiva och negativa konsekvenser, både inför beslut och vid återrapportering. Bra ledarskap kräver flera perspektiv.  

Ökad politisk insyn: Vi har varit med och ökat den politiska insynen i förslag som kommer till beslut. Vi försöker se till att politiken deltar i frågor tidigare i arbetets gång och inte bara tar ställning till färdiga förslag.