Här nedanför kan ni läsa lite om hur vi jobbar inom politiken, vad de olika nämnderna gör och vilka representanter vi har där. Vi försöker också publicera en lista över alla de saker där vi tycker att vi har kunnat påverka regionpolitiken. Den kallar vi checklistan.

Regionfullmäktige

Sara Wallby (ersättare), Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs, Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Helen Skogelin Torvaldsson, Frida Aronsson, Linnea Nilsson (ersättare), Malin Ramlöv. Jennie Olsson (ersättare) ej med på bild

Fullmäktige sammanträder sju gånger om året och fattar beslut om Region Jönköpings läns verksamhet i stort.

Regionfullmäktige:

 • fastställer budget och beslutar hur stor regionskatten ska vara
 • bestämmer hur mycket vården ska kosta
 • beslutar om den politiska organisationen
 • väljer ledamöter och ersättare till regionstyrelsen och nämnderna
 • väljer revisorer som granskar verksamheten
 • fastställer vision, inriktning och mål för verksamheten.

Regionstyrelsen

Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs (ersättare), Martin Nedergaard Hansen, Sara Wallby (ersättare)

Regionstyrelsen styr Region Jönköpings län genom att leda och samordna det politiska arbetet.

Regionstyrelsen ansvarar även för att genomföra regionfullmäktiges beslut tillsammans med nämnderna för folkhälsa och sjukvård; arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt trafik, infrastruktur och miljö.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter som utses av regionfullmäktige.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Martin Malmerfors (ersättare), Linda Gerdin, Frida Aronsson (ersättare), Martin Nedergaard Hansen

Nämnden för folkhälsa och sjukvård består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

 • Primärvård
 • Somatisk vård
 • Psykiatrisk vård
 • Tandvård
 • Övrig hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa och andra områden som hänger ihop med folkhälso- och sjukvårdsfrågor och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Helen Skogelin Torvaldsson

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

 • Näringsliv, inklusive besöksnäring
 • Arbetsmarknad
 • Kompetensutveckling och utbildning
 • Utbildning i egen regi, som folkhögskolor och naturbruksgymnasier
 • Kultur
 • Livsmiljö
 • Andra områden som hänger samman med arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Linnea Nilsson

Nämnden för trafik och infrastruktur består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

 • Infrastruktur, för till exempel väg, järnväg, sjöfart, lufttrafik, godsterminaler, energi, el, tele/bredband med mera
 • Kommunikationer
 • Kollektivtrafik
 • Miljö-, energi- och klimatfrågor, samt andra områden som hänger samman med trafik och infrastruktur och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.

Parlamentariska nämnden

Martin Nedergaard Hansen (ersättare), Frida Aronsson

Parlamentariska nämnden är en ny nämnd som introducerades föregående mandatperiod och vars uppgift är att följa regionens politiska processer, organisation och arbetsformerar, dvs inte vad som bestäms utan hur. Parlamentariska nämnden ger förslag till regionfullmäktige angående arbetsordningar, reglementen, arvodesersättning och fungerar även som pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Revisionen

Mats Hoppe

Regionrevisorerna granskar all verksamhet i Region Jönköpings län. Revisorernas granskningar är underlag för regionfullmäktiges bedömningar av hur regionpolitikerna sköter sitt uppdrag.

Regionrevisionen består av nio förtroendevalda revisorer och revisionskontoret. 

Revisionen är viktig för att kontrollera och säkerställa att verksamheten utförs på ett riktigt och säkert sätt. Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska

 • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 • om räkenskaperna är rättvisande
 • om styrelsen och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.